‘De Buttek zoumaachen’ [after work]

'De Buttek zoumaachen' [after work]